Regulamin Komitetu

REGULAMIN SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA MICHAŁA KALECKIEGO

PRZY FUNDACJI IM. EDWARDA LIPIŃSKIEGO NA RZECZ PROMOCJI PLURALIZMU

W NAUKACH EKONOMICZNYCH

 

 

My niżej podpisani, Członkowie Założyciele Społecznego Komitetu, chcąc upamiętnić wyjątkowe zasługi Michała Kaleckiego dla ekonomii i polskiej nauki powołaliśmy Społeczny Komitet budowy pomnika (ławeczki) Michała Kaleckiego oraz ustalamy zasady jego działania:

 

§1

Niniejszy Regulamin odwołuje się do Aktu Założycielskiego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Michała Kaleckiego przy Fundacji im. Edwarda Lipińskiego na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych, podpisanego w dniu 22 kwiwetnia 2021 r., a zwanego dalej Aktem Założycielskim i stanowi jego integralną część.

 

§2

Komitet jest powoływany do czasu zakończenia budowy pomnika (ławeczki) Michała Kaleckiego.

 

§3

Komitet działa społecznie, co oznacza, że pełnienie w nim określonych funkcji i wykonywanie zadań ma charakter nieodpłatny.

 

§4

Celem działania jest doprowadzenie do wybudowania pomnika (ławeczki) Michała Kaleckiego w Warszawie poprzez:

1) pozyskiwanie środków pieniężnych lub rzeczowych na budowę pomnika;
2) określenie założeń projektowych pomnika i zamówienie projektu pomnika;
3) zamówienie wykonawstwa pomnika;
4) uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń organów.

 

§5

Członkami Komitetu są osoby określone w Akcie Założycielskim.

 

§6

1. Działalność Społecznego Komitetu wspiera Honorowy Komitet budowy pomnika Michała Kaleckiego.

2. Członkiem Honorowego Komitetu może zostać każda osoba, która poprzez swój autorytet może wnieść wkład w budowę pomnika.

 

§7

Komitet działa przez swoje organy:
1) Zgromadzenie Komitetu;
2) Zarząd Komitetu;

 

§8

1. Zgromadzenie Komitetu tworzą wszyscy członkowie Komitetu.
2. Decyzje podejmowane są w formie uchwał.
3. Każdy członek Komitetu posiada jeden głos w ramach podejmowanych decyzji.
4. Zgromadzenie Komitetu podejmuje decyzje na posiedzeniach zwykłą większością głosów.
5. Posiedzenia Zgromadzenia Komitetu zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu. Przewodniczący Zarządu pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Komitetu.
6. Do kompetencji Zgromadzenia Komitetu należy:
1) wyrażanie zgody na zawarcie umów o wykonanie projektu pomnika oraz jego wykonanie;
2) inne sprawy istotne w zakresie działalności Komitetu przedstawione przez Przewodniczącego Zarządu.
7. Z posiedzeń Zgromadzeń Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia i Skarbnik.

 

§9

1. Zarząd Komitetu składa się z Przewodniczącego Zarządu oraz Skarbnika.
2. Zarząd Komitetu stanowią:
– Paweł Umiński – przewodniczący
– Marcin Czachor – skarbnik
3. Zarząd kieruje pracami Komitetu oraz reprezentuje go na zewnątrz.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Komitetu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Przewodniczący Komitetu i Skarbnik, działający razem.
5. Upoważnia się Zarząd Komitetu do otwarcia konta bankowego i zawarcia umowy rachunku bankowego oraz dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym Komitetu.

 

§10

1. W celu realizacji zadań Komitet dokonuje zbiorek środków pieniężnych. Zgromadzone środki publiczne mogą służyć wyłącznie realizacji celów dla których Komitet został powołany.
2. Zgromadzone środki pieniężne mogą pochodzić ze:
1) zbiórek publicznych;
2) darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
3) dobrowolnych składek członków Komitetu;
3. Środki pieniężne, wskazane w ust. 2 pkt 2) mogą być wpłacane gotówką lub w formie bezgotówkowej jako wpłaty na rachunek bankowy Komitetu.
4. Wszelkie wydatkowanie środków pieniężnych związane z realizacją celu Komitetu mogą być dokonywane wyłącznie bezgotówkowo w formie przelewu z rachunku bankowego na podstawie ważnych dokumentów księgowych (faktur VAT, rachunków).

 

§11

1. Uchwałę o rozwiązaniu Komitetu po zakończeniu budowy pomnika (ławeczki) podejmuje Zgromadzenie Komitetu.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Komitetu, Zgromadzenie Komitetu określa sposób zagospodarowania pozostałych po wybudowaniu pomnika (ławeczki) środków finansowych i pozostałego majątku.

 

 

Poznań, dnia 22 kwietnia 2021 r.