Statut Fundacji

Statut Fundacji im. Edwarda Lipińskiego na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

 §1

 1. Fundacja im. Edwarda Lipińskiego na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych (zwana dalej Fundacją), działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Marcina Czachora i Krystiana Szadkowskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Paulinę Nowaczyk-Kaczmarek w kancelarii notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Jeżyckiej 31/13, w dniu 23 października 2019.

 

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także pozagranicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

 §5

Celem Fundacji jest świadczenie organom, instytucjom oraz inicjatywom obywatelskim bezpośredniej i pośredniej pomocy organizacyjnej, finansowej, rzeczowej i merytorycznej, a także samodzielne podejmowanie przedsięwzięć w zakresie:

 

 • upowszechnianie wiedzy o różnych szkołach i programach badawczych w ekonomii,
 • kształtowanie etosu społecznego zaangażowania pośród ekonomistów,
 • wyznaczanie i wzmacnianie dobrych praktyk w nauczaniu ekonomii na poziomie szkolnym i akademickim,
 • organizowanie wsparcia instytucjonalnego dla młodych ekonomistów,
 • upowszechnianie wiedzy o dorobku naukowym patrona fundacji i innych polskich ekonomistów i ekonomistek.

 

 §6

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 • współdziałanie z instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi o celach zgodnych z celami fundacji,
 • ustanowienie nagrody dydaktycznej,
 • upamiętnianie postaci i dorobku naukowego patrona fundacji i jego środowiska akademickiego,
 • organizowanie i udział w finansowaniu seminariów, warsztatów, konferencji i szkół letnich i zimowych o tematyce ekonomicznej,
 • działalność wydawnicza związana z realizacją celów fundacji,
 • wspomaganie projektów badawczych z zakresu ekonomii heterodoksyjnej,
 • ustanowienie nagrody za najlepszą pracę magisterską i/lub doktorską w dziedzinie ekonomii heterodoksyjnej, historii myśli ekonomicznej i/lub historii gospodarczej,
 • organizowanie i udział w finansowaniu konkursów wiedzy i olimpiad z zakresu ekonomii,
 • tworzenie i udostępnianie materiałów dydaktycznych o tematyce ekonomicznej.

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

 §7

Majątek Fundacji stanowi:

1) fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) przeznaczony na realizację celów statutowych,

2) na cele gospodarcze w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczony na działalność gospodarczą,

3) ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe uzyskane przez Fundację w trakcie prowadzenia działalności.

§8

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 2. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych i niemajątkowych,
 3. Dotacje, darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe, poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 4. Odsetki bankowe,
 5. Dochody ze zbiórek publicznych i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
 6. Dochody z działalności gospodarczej.
 7. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 

 §9

 

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

 

Rada Fundacji

 

 §10

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,

d) śmierci członka.

 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

 §11

Do zadań Rady Fundacji należy:

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu,

e) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

g) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 §12

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

 

Zarząd Fundacji

 

 §13

 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 5. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 6. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 7. śmierci członka Zarządu,
 8. odwołania przez Radę Fundacji.
 9. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 §14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g) składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,

e) wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 

 §16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu działający wspólnie z jednym z członków Zarządu.

 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 

 §17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 §18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.