Akt założycielski

 

 

A K T   Z A Ł O Ż Y C I E L S K I 

Społecznego komitetu budowy pomnika Michała Kaleckiego
powołanego w dniu 22 kwietnia 2021 r. w Poznaniu

 

§1

Społeczny komitet, zwany dalej „komitetem”, działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2

Komitet prowadzi zbiórkę funduszy, której celem jest upamiętnienie w sferze publicznej osoby Michała Kaleckiego poprzez budowę jego pomnika (lub) tzw. „ławczeki”.

 

§3

W skład komitetu wchodzą członkowie:

1. Marcin Andrzej Czachor

2. Michał Gamrot

3. Hanna Szymborska

4. Paweł Umiński

5. Magdalena Wasilewska

 

§4

Siedzibą komitetu jest Poznań.

 

§5

Adresem komitetu do korespondencji jest ul. Mostowa 10, 61-854 Poznań.

 

§6

Osobą uprawnioną do reprezentowania komitetu jest:

1. Marcin Andrzej Czachor

2. Paweł Umiński

 

§7

Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłam/byłem karana/karany za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

 

1. Marcin Andrzej Czachor

2. Michał Gamrot

3. Hanna Szymborska

4. Paweł Umiński

5. Magdalena Wasilewska